Scroll Top

Algemene voorwaarden

Verklaring betreffende aansprakelijkheid en afstand van verhaalsrecht

Ik, ondergetekende, verklaar dat ik 18 jaar of ouder ben, dat ik in het bezit ben van een geldig rijbewijs, Ik erken dat ik vrijwillig zal deelnemen aan het evenement. Ik ben op de hoogte gesteld van de wetten en reglementen die van toepassing zijn tijdens de duur van dit evenement.

1. Ik erken en begrijp dat ik zal deelnemen aan een evenement waarvan de Activiteiten bijgevolg gevaarlijk kunnen zijn en een aantal gekende en onverwachte risico’s kunnen inhouden betreffende ZWAAR LICHAMELIJK LETSEL, ZIEKTE, OVERLIJDEN, SCHADE OF VERLIES aan mijzelf, mijn eigendom en aan derden en hun eigendom, dat kan worden veroorzaakt door mijn eigen acties of het nalaten daarvan, of door anderen die deelnemen aan de Activiteiten (waaronder zonder beperking fout van de bestuurder, roekeloos rijgedrag door mijzelf en andere bestuurders, nalatigheid door mijzelf of andere deelnemers bij gebruik van mijn of een ander voertuig), het voertuig (waaronder zonder beperking defecte uitrusting), wegen, oppervlakken, faciliteiten, weersomstandigheden, andere voertuigen, personen of obstakels (waaronder zonder beperking botsing met andere voertuigen, andere deelnemers, evenals objecten door de mens of de natuur gemaakt), en andere omstandigheden waarin de Activiteiten plaatsvinden, nalatigheid betreffende onderhoud of supervisie van het voertuig en/of de deelnemers, of nalatigheid of wangedrag van een van de “Niet-aansprakelijke Partijen” hieronder vermeld. Ik begrijp de gevaren die het besturen of passagier zijn van een onbedekt motorvoertuig met zich mee brengen, op openbare wegen, straten, autosnelwegen, waaronder onbeperkt de risico’s hierboven vermeld.

Ik verklaar uitdrukkelijk akkoord te zijn om het volledige risico te dragen van alle schade, gebeurtenissen, ongevallen en persoonlijke letsels, waaronder maar niet beperkt tot invaliditeit of overlijden, dat mij kan overkomen door gebruik deelname aan de Activiteiten al dan niet geïdentificeerd in deze Verklaring en Afstand van Verhaalsrecht / Overeenkomst voor Schadeloosstelling (deze “Overeenkomst”) (zelfs indien geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door de nalatigheid of het wangedrag van de Niet-aansprakelijke Partijen hieronder vermeld).

Ik verbind mij ertoe mij bij het gebruiken van mijn voertuig te houden aan alle van kracht zijnde wetten en normen op veiligheidsgebied en deze in acht te nemen, geschikte en goedgekeurde veiligheidskleding te dragen, het voertuig tijdens het evenement op verantwoorde en veilige wijze te gebruiken en deze niet te besturen onder invloed van drugs, alcohol of enige andere stoffen die mijn rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

2. Ik ga ermee akkoord deel te nemen aan een evenement waarin mijn vaardigheden betreffende het besturen van mijn voertuig werd geëvalueerd, in een gesloten opleiding voor ik dit voertuig op de openbare weg zal gebruiken.

3. Met het oog op mijn deelname aan dit evenement verklaar ik dat ik volledig’ eindaansprakelijk ben voor alle schade en letsel die zou kunnen voortvloeien uit mijn deelname aan dit evenement, ongeacht de oorzaak hiervan, zonder beperking hiervan. Ik doe hierbij definitief afstand van het recht om te dezer zake namens mijzelf en namens mijn erfgenamen, persoonlijke vertegenwoordigers, verzekeraars, erfgenamen, rechthebbenden en andere wettelijke vertegenwoordigers enig verhaal te halen op MotoExperience.be, haar dochterondernemingen en andere geaffilieerde ondernemingen, landeigenaars en of huurders/verhuurders, alsmede hun werknemers en/of bestuurders, dan wel claims bij hen in te dienen.

4. Ik zal niet deelnemen aan de Activiteiten indien ik een fysieke of mentale conditie heb waardoor mijn deelname aan de activiteiten een roekeloos risico zou vormen voor mijzelf, andere deelnemers aan de Activiteiten en/of elke andere partij. Ik zal niet deelnemen aan de activiteiten indien ik een fysieke of mentale conditie heb die kan worden verergerd door mijn deelname aan de activiteiten, of mijn mogelijkheid om deel te nemen aan de activiteiten kan hinderen. Ik kan goed genoeg zien en horen om een motorvoertuig correct en veilig te besturen en draag een bril of lenzen of een hoorapparaat nodig om een motorvoertuig correct en veilig te besturen.

5. Gebruik van Foto’s/Beeltenis

Ik begrijp en ga ermee akkoord de Niet-aansprakelijke Partijen de toelating te geven mijn naam, stem, foto, beeltenis, prestaties geleverd of opgenomen bij de Activiteiten te gebruiken en dit te reproduceren, bewerken, verspreiden, uit te voeren en te publiceren voor reclame, promotie en andere doeleinden via elk soort medium (drukwerk, promotiemateriaal, internet, video of andere) over de hele wereld zonder beperking in tijd en zonder enig soort berichtgeving, verdere toestemming of betaling.

Hierbij zie ik af van elk recht dat ik zou hebben om het eindproduct of het reclamedrukwerk dat in verband hiermee kan worden gebruikt te inspecteren en/of goed te keuren. Hierbij ga ik ermee akkoord de schuldenloze Niet-aansprakelijke Partijen te ontslaan en te bevrijden van om het even welke aansprakelijkheid ten gevolge van elke vorm van vervaging, verdraaiing, wijziging, optische illusie of gebruik in composities, al dan niet opzettelijk, die kan gebeuren of worden geproduceerd bij het nemen van deze foto, of in enig proces naar de voltooiing van het eindproduct, tenzij kan worden aangetoond dat dit materiaal en de publicatie ervan kwaadwillig is veroorzaakt, geproduceerd en gepubliceerd, enkel met als doel mij te onderwerpen aan opvallende spot, schandaal, blaam, minachting en vernedering.

6. Overeengekomen wordt dat geen andere persoon dan ikzelf het voertuig mag gebruiken en dat ik, mocht dit niet het geval zijn, jegens deze personen volledig aansprakelijk ben voor een veilig gebruik van het voertuig; ik moet mij ervan verzekeren dat zij 18 jaar of ouder zijn en hen een kopie van deze verklaring betreffende aansprakelijkheid en afstand van verhaalsrecht laten ondertekenen. Deze verklaring is van toepassing op de gebruiker en bindt diens erfgenamen en rechthebbenden.

7. Ik erken dat ik bij schade aan openbare domein, wegen , graspartijen, weiland, landbouwakkers aansprakelijk ben voor de reparatiekosten en ik verbind mij ertoe alle aldus gemaakte reparatiekosten te voldoen.

Ik, ondergetekende, verklaar hiermee in te stemmen en deze verklaring te hebben gelezen en de bepalingen ervan te hebben begrepen en aanvaard. Ik teken deze verklaring met betrekking tot de uitsluiting en beperking van de aansprakelijkheid vrijwillig en ik verklaar bovendien dat er geen andere verklaringen of teksten bestaan anders dan de bewoordingen en voorwaarden van deze verklaring. Deze verklaring is onderworpen aan het Belgisch recht en zal volgens deze wetgeving worden geïnterpreteerd. Alle geschillen zullen beslecht worden in de rechtbank te Gent.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.